nl-NLen-GB

Almere, de eerste woningen gebouwd op passiefhuisniveau en aangesloten op de stadsverwarming, opgeleverd in 2010 (bron foto Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Projecten

 

Oprichten Coöperatie GEN

Dienst:  Instrumentontwikkeling en onderzoek
Opdrachtgever: Ministerie BZK
Branche: Instrumentontwikkeling en onderzoek (nog in dienst van Koninklijke BAM groep) 


Maart 2011 stelt het Ministerie van BZK subsidie beschikbaar voor de coöperatie GEN. Veertien grote Nederlandse bedrijven gaan de kennis te ontwikkelen hoe bestaande en nieuwe gebieden energieneutraal gemaakt kunnen worden. Tijdens het eindcongres, eind 2013, worden de resultaten getoond en toegelicht (http://www.gebiedenenergieneutraal.nl). 

 

 

Ontwikkeling Financial Engineering Methode voor renovatie van woningen

 

Dienst:   Instrumentontwikkeling en onderzoek 
Opdrachtgever: Ministerie BZK, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, en de corporaties Wonen Zuid, Wonen Limburg, HEEMwonen, Weller en Woonpunt
Branche: Overheden en woningbouwverenigingen


Een energiebesparing en kosten voorspellende tool, onderbouwd met gegevens (tabellen) uit een grote databank. De FEM-energiebesparings-getallen zijn veel nauwkeuriger, want gebaseerd op de combinatie van echt energiegebruik (big data) en individuele energieprofielen van bewoners (microdata). Essentieel voor de financiële modellen van beleggers en vastgoedbezitters bij beslissingen over energie gerelateerde investeringen. De onderbouwing met big data is ontwikkeld door Eric Willems van Huygen Ingenieurs & Adviseurs. Hoewel gestart in 2013, loopt het verbeteren en testen van de tool nog steeds door.

 

 

Project monitoring Excellente Gebieden 

 

Dienst: Procesanalyse
Opdrachtgever:  RVO
Branche: Overheden en woningbouwverenigingen


Collegiale samengewerkt met Therese van Gijn. Bij het Lente-Akkoord is besloten dat  gemeenten nieuwbouwprojecten mogen realiseren in een ‘excellent gebied’, waarin koplopers ervaring kunnen opdoen met zeer energiezuinige nieuwbouw met scherpere EPC eisen.  De monitoring van de Excellente Gebieden laat zien welke uitdagingen en knelpunten betrokken partijen tegenkomen bij het bouwen met een strengere EPC-norm en hoe hier in de praktijk mee omgaan is. In 2015 is ter afsluiting georganiseerd: Symposium Topprestaties in energiezuinige bouw .


 

Pilotproject energievoorziening Tilburg - Breda 
 

Dienst: Instrumentontwikkeling en onderzoek 
Opdrachtgever:  Gemeente Tilburg en gemeente Breda 
Branche: Overheden, woningbouwverenigingen en VvE’sAuteur Evert Vrins, medeauteur Pieter Hameetman. Opgave: Bestudeer hoe vier woon-complexen al of niet met stadsverwarming (bijna) energie-neutraal kunnen worden gemaakt en geef de energiekosten weer met behulp van bewonersprofielen. Per project is de bestaande situatie vergeleken met vijf verschillende installatieconcepten, niveau label A of NOM.

 

 

Energieraad Breda 

 

Dienst: Procesadvies
Opdrachtgever: Gemeente Breda 
Branche: Overheden, algemeen klimaatbeleid


Ca. vijf jaar deelgenomen in de Energieraad Breda. Naast algemeen advies ook gewerkt aan een toetsingskader voor het Uitvoeringsprogramma Klimaat (UpK) met een ambitie naar een CO2 neutrale stad in 2044.

 

 

Opstellen ambitiedocument Molenveld-Zuid, gemeente Beesel

 

Dienst: Procesadvies
Opdrachtgever:  HetEnergieBureau / Gemeente Beesel 
Branche: Overheden, locatieadvies energieneutrale nieuwbouw“Duurzaam en energieneutraal” is de ambitie van de gemeente Beesel, die samen met haar ontwikkelpartners woningcorporatie Woongoed 2 Duizend (WG2D) en Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen (LHB) de vrijgekomen locatie Molenveld-Zuid wil ontwikkelen. Het rapport is opgesteld door HetEnergieBureau, met inbreng van de kennis van GEN. De ontwikkeling Molenveld-Zuid beslaat ruim 150 woningen en 12 werk-woonunits. Daarnaast wordt gestreefd naar het behoud van een aanwezig industrieel erfgoed, namelijk een deel van de voormalige greswarenfabriek.

 

 

Voorzitter jury de Groene Speld, Amsterdam

 

Dienst: Projectadvies
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Branche: Overheden, klimaatbeleidDe gemeente Amsterdam heeft de ambitie om vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal te maken. Om deze ontwikkeling te stimuleren wordt elk jaar de Groene Speld uitgereikt. In 2011 is Hameetman lid van deze jury. In 2012 bestaat de jury uit: Pieter Hameetman (voorzitter), Marjan Minnesma (Urgenda) en Pauline Westendorp (Wij krijgen Kippen). 

 

 

Diverse energieadviezen bij prijsvragen voor energieneutraal bouwen

 

Dienst: Projectadvies
Opdrachtgevers: BAM en Amare 
Branche: Nieuwbouw en renovatieVoor vier aanbestedingen is voor de aanbiedende partij een projectadvies opgesteld. Naast het adviseren over de standaard NOM eisen voor energieneutraal bouwen is advies gegeven hoe de techniek zo kan worden gekozen, dat laagst mogelijke woonlasten voor de bewoners gaan ontstaan.